Reklamacje

Skargi i zażalenia

Skargi i zażalenia można kierować - jeżeli nie można osiągnąć ugody z HanseMerkur, o czym konsument zostanie powiadomiony
w ciągu 21 dni od otrzymania skargii bądź zażalenia - do następującej instytucji:

Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungaufsicht
(Federalny Zakład Nadzoru nad Usługami Finansowymi)
Grauheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, Niemcy

Skargi od decyzji ubezpieczyciela można składać w języku polskim na adres:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

W skardze należy podać swoje dane, w zwięzłej formie i krótkiej formie przedstawić stan faktyczny i opis działań z nią związanych oraz wskazać zarzuty wobec stanowiska zakładu ubezpieczeniowego, przytoczyć argumenty na potwierdzenie roszczeń i zawrzeć wyraźne wskazanie, czy Rzecznik ma podjąć interwencję w sprawie.

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. O pozasądowym rożwiązaniu sporówkonsumenckich Ubezpieczyciel informuje,
że podmiotem uprawnionym dla HanseMerkurReiseversicherung AG do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywaniasporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl).

Ponadto Ubezpieczyciel informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporówmiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.

Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów zaiweranych przez Internet(zgodnie z rozporzędzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmianyrozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentamimieszkającymi w UE,
a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adres poczty elektronicznej bok@hansemerkur.pl