Słowniczek Pojęć

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • Z

Akt terroryzmu

Sprzeczne z prawem akcje, indywidualne lub grupowe, z użyciem siły lub przemocy, organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, przeciwko ludziom bądź mieniu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych.

Amatorskie uprawianie narciarstwa

Rekreacyjne uprawianie narciarstwa biegowego, zjazdowego, snowboardu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, odpoczynku lub rozrywki, na oznakowanych trasach zjazdowych lub biegowych, niewiążące się z uzyskaniem korzyści finansowych.

Bagaż

Rzeczy zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak odzież i rzeczy osobiste stanowiace własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu. Bagaż oznacza walizki, torby lub plecaki oraz zawarte w nich przedmioty. Za bagaż uznaje się również bagaż podręczny. Ubezpieczenie bagażu obejmuje w tych przypadkach wartość bagażu i rzeczy osobistych, gdyż zostały one utracone lub uszkodzone na skutek:

- przestępczej działalności osób trzecich, np. rozboju lub kradzieży

- działania firm transportowych, gdy bagaż znajdował się w ich gestii (nie dotyczy rzeczy wartościowych)

- wypadków komunikacyjnych

- pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, burzy, powodzi, osunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny

Centrum alarmowe

Ogólnoświatowy telefon alarmowy +48 22 250 13 27

W nagłych przypadkach w trakcie podróży HanseMerkur służy pomocą 24h na dobę.

Nasza rada: zapisz numer alarmowy w telefonie jeszcze przed wyjazdem

Choroba przewlekła

Zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia choroba, charakteryzująca się powolnym rozwojem lub długookresowym przebiegiem lub nawracającym występowaniem objawów.

Członek rodziny ubezpieczonego/współuczestnika podróży

Rodzice, małżonek, dzieci, w tym przysposobione, konkubina lub konkubent, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, teściowie, oraz osoby, które w trakcie podróży Ubezpieczonego/współuczestnika podróży opiekowały się jego niepełnoletnimi dziećmi lub wymagającymi opieki pozostałymi członkami rodziny.

Deszcz nawalny

Opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, w braku odpowiednich informacji, wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie

Europa

Obowiązuje geograficzne pojęcie „Europa”. Ponadto definicja Europa obejmuje również kraje afrykańskie i azjatyckie basenu Morza Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Azory i Maderę.

Grad

Opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu

Grupa

Co najmniej 10 osób, wymienionych w umowie ubezpieczenia, objętych jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej

Huragan

Działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, wyrządzające masowe szkody; w braku danych jako potwierdzenie tego zjawiska przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w najbliższym sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwiedzono działanie huraganu.

Impreza turystyczna

Wszelkiego rodzaju podróże i pobyty poza miejscem zamieszkania, składajace się z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny lub jeżeli program obejmuje zmianę miejsca pobytu; do imprez turystycznych zalicza się również pobyt w wynajętych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych domach, apartamentach, kwaterach lub hotelach

Kradzież z włamaniem

Bezprawne dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia z pomieszczenia po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.

Leczenie ambulatoryjne

Leczenie u lekarza badź dentysty, w tym również bez pobytu w szpitalu.

Leczenie niezwiązane z trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny pobytem w szpitalu lub innej placówce opieki medycznej

Leczenie szpitalne

Pobyt i leczenie w szpitalu lub innej placówce opieki medycznej trwające nieprzerwanie dłużej niż 24 godziny.

Nagłe zachorowanie

Stan chorobowy powstały nagły, niezwiązany z chorobami, które występowały przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej; za nagłe zachorowanie uważane są również zawały serca i udary mózgu, o ile przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub inna osoba, której zgodnie z umową ubezpieczenia dotyczy ryzyko nagłego zachorowania nie cierpieli na chorobę układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) albo cukrzycę

Następstwa choroby przewlekłej

Powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania, nasielenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej, wymagajace natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym zaistniała konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, w następstwie którego Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, trwałego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

Osoba trzecia

Osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.

Osoba uprawniona

Uważa się osobę lub osoby wskazane na piśmie przez Ubezpieczonego, które mają otrzymać świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego. 

Osoba uprawniona

Uważa się osobę lub osoby wskazane na piśmie przez Ubezpieczonego, które mają otrzymać świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego

Pakiet narty-sport

Pakiet ryzyk ubezpieczeniowych obejmujący ochroną koszty ratownictwa, koszty ubezpieczenia sprzętu sportowego, odpowiedzialność cywilną, koszty wypożyczenia sprzętu sportowego oraz pakiet ryzyk ubezpieczeniowych związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, obejmujący rozszerzone ryzyko kosztów leczenia i transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty rehabilitacji, koszty ratownictwa, ubezpieczenia sprzętu narciarskiego, odpowiedzialność cywilną, koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego, koszty karnetu.

Papiery wartościowe

Czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty i inne dokumenty zastępujace w obrocie gotówkę

Podróż

Pobyt lub przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania.

Powódź

Zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących

Pożar

Działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzeniać się o własnej sile.

Przewoźnik

Przedsiębiorstwo posiadające wymagane prawem zezwolenia i koncesje umożliwiające wykonywanie płatnego przewozu osób środkami transportu lądowego, wodnego lub lotniczego

Rodzina

Maksymalnie dwie osoby pełnoletnie podróżujące z niewięcej niż pięciorgiem dzieci do 21. roku życia, pod warunkiem, że są objęte jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Rozbój

Zabór mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, przy użyciu przemocy lub groźby użycia takiej przemocy, bądź doprowadzeniem Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Sporty ekstremalne

Dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a często zagrożenia życia, a w szczególności sporty powietrzne, skoki narciarskie, skoki na bungee, kolarstwo górskie, speleologia, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heilskiing, heilboarding, bobsleje oraz udział w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstrmalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Sporty powietrzne

Uprawianie baloniarstwa, lotniarstwa, motolotniarstwa, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, skoki z wysokich budowli lub skał, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej.

Sporty wysokiego ryzyka

Uważa się nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, rafting lub inne sporty uprawiane na rzekach górskich, wspinaczkę skałkową i wysokogórską, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazdę konną, jazdę na quadach, jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych, kitesurfing, jazdę na nartach zjazdowych łącznie z amatorskim uprawianiem narciarstwa, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie

Sprzęt narciarski

Narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami narciarskimi, kijkami, butami narciarskimi, snowboard wraz z wiązaniami i butami snowboardowymi.

Sprzęt sportowy

Sprzęt niezbędny przy uprawianiu sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych

Strajk

Zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na określony czas, będące wyrazem protestu lub żądaniem zmian

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia nierokujący poprawy

Trzesięnie ziemi

Naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs lub serie wstrząsów, powstałe pod powierzchnią ziemi i rozchodzące się w postaci fal sejsmicznych od środka – epicentrum, znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze

Ubezpieczony

Osoba, która zawarła umowę na własny rachunek lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

Uderzenie pioruna

Bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie.

Upadek statku powietrznego

Katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku

Wartości pieniężne

Krajowe i zagraniczne znaki pieniężne oraz wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców oraz monety złote i srebrne.

Współuczestnik podróży

Osoby, które wraz z Ubezpieczonym zarezerwowały podróż, których dane znajdują się na tym samym dokumnecie rezerwacji i są ubezpieczone w HanseMerkur w ramach tej samej umowy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów odwołania i przerwania podróży.

Wyczynowe uprawianie sportów

Uprawianie wszelkich dyscyplin sportowych w formie regularnych, intensywnych treningów, również w ramach związków, sekcji, organizacji lub klubów sportowych, przy jednoczesnym udziale w zawodach i imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, niezależnie od tego, czy następuje w celach zarobkowych, uprawianie sportu w celach zarobkowych a także wykonywanie pracy jako trener lub instruktor sportu.

Wykonywanie pracy fizycznej

Wykonywanie czynności w różnych formach zatrudnienia i zarobkowania, a także działalność niezarobkowa typu wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, a także działalność i czynności niewynikające ze stosunku zatrudnienia, zwiększające jednak ryzyko powstania szkody, np. prace remontowe-budowlane, działania z użyciem niebezpiecznych narzędzi, wykonywanie czynności na wysokościach, działania z użyciem środków chemicznych.

Zalanie

Uważa się następtswa działania wody, powstałe w skutek:

- wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej

- cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej

- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w pierwszym podpunkcie.

Zdarzenia losowe

Uważa się niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie Ubezpieczonego.

Znaczna szkoda w mieniu

Zniszczenie, uszkodzenie, utrata lub ubytek rzeczy ruchomej albo nieruchomości o wartości przekraczającej 8.000 PLN.